SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

ETELÄ-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRI

SÄÄNNÖT

 

Nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettyä muotoa Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi.

Piirin kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä käytetään suomea.

 

Piiri on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n - Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf:n, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusjärjestöksi, jäsen ja toimii piirinä Etelä-Suomen alueella, jonka rajat keskusjärjestön vuosikokous vahvistaa.

 

Tarkoitus ja toimintamuodot

                                                                  2 §

Piirin tarkoituksena on

- yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistyksiä ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia yhdyssiteenä niiden ja keskusjärjestön välillä,

- kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria,

- edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa sekä

- huolehtia alueensa vapaa-ajankalastajien ja -kalastuksen eduista.

 

                                                                  3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

- ohjaa ja neuvoo 2 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten perustamista ja toimintaa,

- toimii yhteistyössä kalastusviranomaisten kanssa ja osallistuu kalastuslainsäädännön määrittelemällä tavalla vapaa-ajankalastajien edustajana kalataloushallintoon,

- edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa,

- tekee selvityksiä ja aloitteita kalastuksen ja kalavesien kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi,

- tekee vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin parissa järjestämällä kilpailuja, tilaisuuksia ja julkaisemalla harrastukseen liittyvää materiaalia,

- perehdyttää vapaa-ajankalastajia kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä,

Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi piiri voi

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja

- harjoittaa alaansa koskevaa kustannustoimintaa.

- omistaa, ylläpitää ja vuokraa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesialueita sekä virkistyskalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön ja

- järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksia.

 

Jäsenyys

                                                                  4 §

Piirin varsinaisia jäseniä voivat olla sääntöjen 2 §:n tarkoittamat vapaa-ajankalastajien rekisteröidyt yhdistykset ja muut kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät oikeuskelpoiset yhdistykset, jotka piirin hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseniksi.

Piirin kannatusjäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka piirin hallitus hakemuksesta jäseniksi hyväksyy.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi piirin kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut keskusjärjestön ja piirin toimintaa.

                                                                  5 §

Jäsenellä on oikeus erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Piirin hallitus voi erottaa jäsenen piiristä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on piiriin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään keskusjärjestössä, piirissä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut keskusjärjestöä ja piiriä tai ei enää täytä laissa taikka piirin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.

Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu, jos se on erääntynyt maksettavaksi ennen jäsensuhteen päättymistä.

Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös piirin kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.

 

                                                                  6 §

Varsinaisilta jäseniltä jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kohden perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää piirin syyskokous.. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

Piirin hallitus

                                                                  7 §

Piirin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu piirin syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 12-18 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on vuosittain kolmasosa hallituksen jäsenistä, jotka kahtena ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla.  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee piirin kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

                                                                  8 §

Hallituksen tehtävänä on

- johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella kuuluvat hallitukselle,

- kutsua koolle piirin kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset,

- pitää jäsenluetteloa piirin jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä keskusjärjestölle.

- ottaa ja vapauttaa piirin toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt,

- suunnitella ja valmistella piirin toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia ja jaostoja, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa ja

- hoitaa kaikki ne piirin asiat, joita ei näissä säännöissä ole erikseen määrätty piirin kokousten hoidettaviksi.

 

Nimen kirjoittaminen

                                                                  9 §

Piirin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan piirin nimen yksin.

 

Tilikausi ja tilintarkastus

                                                                  10 §

Piirin tilikausi on kalenterivuosi.

Piirin tilit tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä, joiden tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

 

Piirin kokoukset

                                                                  11 §

Piiri pitää vuosittain kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun piirin kokous niin päättää, hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta piirin hallitukselle.

 

                                                                  12 §

Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Asia, jonka piirin varsinainen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa, on esitettävä hallitukselle 30 vuorokautta ennen kokousta.

 

                                                                  13 §

Piirin päätösvaltaa kokouksissa käyttävät piirin varsinaisten jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Jäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan jäsenyhdistyksen kutakin alkavaa 100 henkilöjäsentä kohti, joiden osalta on edellisen vuoden loppuun mennessä maksettu jäsenmaksu piirille. Yhdellä jäsenyhdistyksellä voi olla kokouksessa kuitenkin korkeintaan kolme edustajaa. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni.

Kannatusjäsen voi lähettää kokoukseen yhden edustajan, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta.

 

Piirin kokouksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

                                                                  14 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- tarkastetaan  edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat

- päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- päätetään tilintarkastajille, hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavista  korvauksista ja palkkioista

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet

- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi

- valitaan hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä

- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

- valitaan tai valtuutetaan piirin hallitus valitsemaan piirin edustajat keskusjärjestön kokouksiin

- päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista

- keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- tarkastetaan  edustajien valtakirjat, todetaan kokousedustajat ja muut paikallaolijat

- päätetään puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille kuin kokousedustajille

- hyväksytään kokouksen työjärjestys

- esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- päätetään kokouksen esityslistalla olevista muista asioista

- keskustellaan kokouksen osallistujien esittämistä muista asioista

 

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

 

Sääntöjen muuttaminen ja piirin purkaminen

                                                                  15 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja piirin purkamisesta on tehtävä piirin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirin purkamisesta.

Sääntömuutoksista on ilmoitettava keskusjärjestölle.

 

Piirin purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat piirin purkamisesta tai lakkauttamisesta päättävän viimeisen piirin kokouksen määräämällä tavoin vapaa-ajankalastusta edistävään tarkoitukseen.